หน้าหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างอัตรากำลัง สายตรงรองคณบดีฯ ถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง งานด้านธุรการ    
md.kku.ac.th  kku.ac.th  www
 
   เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน  »  ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
ภารกิจหลัก
   ด้านแผนพัฒนาคณะฯ
   ด้านแผนงบประมาณ
   ด้านแผนอัตรากำลัง
   ด้านข้อมูลสารสนเทศ
   สถิติต่างๆ
   โครงการพัฒนาหน่วยงาน
   ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอัตรากำลัง
   ฐานข้อมูลด้านราคากลาง
เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างอัตรากำลัง
   สายตรงรองคณบดีฯ
   ถาม-ตอบ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   งานด้านธุรการ
   คู่มือการใช้งาน
ค้นหา
 
ปฏิทิน
เข้าสู่ระบบ
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน
สถิติการเยี่ยมชม
Page generated in  seconds.

Untitled Document
ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
   
 
ด้านแผนพัฒนาคณะฯ
  1. เอกสารประกอบการสัมมนาปรับแผนยุทธศาสตร์พร้อมตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติราชการปี 2558 วันที่ 17-18 มกราคม [สำหรับบรรยายวันที่ 17 ม.ค.58]
  2. เอกสารประกอบการสัมมนาปรับแผนยุทธศาสตร์พร้อมตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติราชการปี 2558 วันที่ 17-18 มกราคม [สำหรับบรรยายวันที่ 18 ม.ค.58]
  3. เอกสารประกอบการสัมนาเพื่อจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 29-30 กันยายน 2560 [Workforce Planning Template_61-64]
  4. เอกสารประกอบการสัมนาเพื่อจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 29-30 กันยายน 2560 [ทำแผนทรัพยากรบุคคลด้วย TQA_SEPA]
   
ด้านแผนงบประมาณ
   
ด้านแผนอัตรากำลัง
  1. นโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านบริหารจัดการบุคลากร [นโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านบริหารจัดการบุคลากร]
  2. เอกสารประกอบการชี้แจงขั้นตอนการขออัตรากำลังฯ [27 ม.ค. 59 เวลา 9.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมมอดินแดง]
  3. เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการจัดสรรสายวิชาการ ทดแทนอ.พิเศษ สาย ข วันที่ 4 เม.ย.2560 []
  4. รายงานสถานะอัตรากำลัง คณะแพทยศาสตร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ปี 2560 [ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560]
  5. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนขออัตรากำลัง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชุมกวี ทังสุบุต [ตัวอย่างคำขอ]
  6. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนขออัตรากำลัง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชุมกวี ทังสุบุต [แบบฟอร์มคำขออัตรากำลัง]
  7. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนขออัตรากำลัง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชุมกวี ทังสุบุต [Presentation]
  8. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนขออัตรากำลัง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชุมกวี ทังสุบุต [แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน COE]
   
ด้านข้อมูลสารสนเทศ
  1. เอกสารประกอบการจัดอบรมการทำวิจัยสถาบัน (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2552 []
  2. แผนผังเชิงยุทธศาสตร์สำนักงาน กพ. 2548-2551 [แผนผังเชิงยุทธศาสตร์สำนักงาน กพ. 2548-2551]
  3. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 97/2552 เรื่อง การเสนอขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะแพทย์ศาสตร์ []
  4. ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน [เอกสารประกอบการอบรมวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 1/2553]
  5. วิธีวิเคราะห์ FTES [วิธีวิเคราะห์ FTES]
  6. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหาร [เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหาร]
   
สถิติต่างๆ
  1. รายงานการวิเคราะห์รายได้บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 [รายงานการวิเคราะห์รายได้บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556]
   
โครงการพัฒนาหน่วยงาน
  1. สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น []
   
ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
   
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอัตรากำลัง
   
 
 

Copyrights © งานนโยบายและแผน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4336-3390-95 ต่อ 63390-95
สายตรง 0-4334-8371 แฟกซ์ 0-4334-8375  E-mail : md05@kku.ac.th