หน้าหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างอัตรากำลัง สายตรงรองคณบดีฯ ถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง งานด้านธุรการ    
md.kku.ac.th  kku.ac.th  www
 
   เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน  »  โครงสร้างอัตรากำลัง
ภารกิจหลัก
   ด้านแผนพัฒนาคณะฯ
   ด้านแผนงบประมาณ
   ด้านแผนอัตรากำลัง
   ด้านข้อมูลสารสนเทศ
   สถิติต่างๆ
   โครงการพัฒนาหน่วยงาน
   ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอัตรากำลัง
   ฐานข้อมูลด้านราคากลาง
เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างอัตรากำลัง
   สายตรงรองคณบดีฯ
   ถาม-ตอบ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   งานด้านธุรการ
   คู่มือการใช้งาน
ค้นหา
 
ปฏิทิน
เข้าสู่ระบบ
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน
สถิติการเยี่ยมชม
Page generated in  seconds.

Untitled Document
โครงสร้างอัตรากำลัง
   
 
 

รศ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
 


ผศ.เกียรติไชย ฟักศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
   
   
     
 

ละมัย ไวยโภชน์
หัวหน้างานนโยบายและแผน (รักษาการฯ)
 


กฤษณ์ หินกล้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จงกลพรรณ การินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


มลิดา ทวีวัฒนสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางชนิดาพร พลาศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


สุวภัทร วสุธนาวัตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


สาวิตรี พานสายตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


กิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


สุปรียา นนตา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายอัศฎางค์ ดวงโพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ศิรินภา บุดดาน้อย
พนักงานธุรการ


ประภัสสร สวรรค์
พนักงานธุรการ


นางสาวอักษร เมธสาตร์
พนักงานธุรการ


นางจารุณี เคนโคก
พนักงานธุรการ
   
 
 

Copyrights © งานนโยบายและแผน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4336-3390-95 ต่อ 63390-95
สายตรง 0-4334-8371 แฟกซ์ 0-4334-8375  E-mail : md05@kku.ac.th