หน้าหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างอัตรากำลัง สายตรงรองคณบดีฯ ถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง งานด้านธุรการ    
md.kku.ac.th  kku.ac.th  www
 
   เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน  »  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจหลัก
   ด้านแผนพัฒนาคณะฯ
   ด้านแผนงบประมาณ
   ด้านแผนอัตรากำลัง
   ด้านข้อมูลสารสนเทศ
   สถิติต่างๆ
   โครงการพัฒนาหน่วยงาน
   ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอัตรากำลัง
   ฐานข้อมูลด้านราคากลาง
เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างอัตรากำลัง
   สายตรงรองคณบดีฯ
   ถาม-ตอบ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   งานด้านธุรการ
   คู่มือการใช้งาน
ค้นหา
 
ปฏิทิน
เข้าสู่ระบบ
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน
สถิติการเยี่ยมชม
Page generated in  seconds.

Untitled Document
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   
 
1. กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. คำสั่ง ประกาศ ระเบียบข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. กองกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. สภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. กรมบัญชีกลาง
8. สำนักงบประมาณ
9. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
10. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ)
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)
12. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
13. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 
 

Copyrights © งานนโยบายและแผน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4336-3390-95 ต่อ 63390-95
สายตรง 0-4334-8371 แฟกซ์ 0-4334-8375  E-mail : md05@kku.ac.th