หน้าหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างอัตรากำลัง สายตรงรองคณบดีฯ ถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง งานด้านธุรการ    
md.kku.ac.th  kku.ac.th  www
 
   เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน  »  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ภารกิจหลัก
   ด้านแผนพัฒนาคณะฯ
   ด้านแผนงบประมาณ
   ด้านแผนอัตรากำลัง
   ด้านข้อมูลสารสนเทศ
   สถิติต่างๆ
   โครงการพัฒนาหน่วยงาน
   ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอัตรากำลัง
   ฐานข้อมูลด้านราคากลาง
เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างอัตรากำลัง
   สายตรงรองคณบดีฯ
   ถาม-ตอบ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   งานด้านธุรการ
   คู่มือการใช้งาน
ค้นหา
 
ปฏิทิน
เข้าสู่ระบบ
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน
สถิติการเยี่ยมชม
Page generated in  seconds.

Untitled Document
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   
ด้านแผนพัฒนาคณะฯ
  1. Initiatives_สรุปข้อมูลโครงการสำคัญของฝ่ายต่างๆ []
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งอาจารย์พิเศษ (สาย ข) [ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งอาจารย์พิเศษ (สาย ข)]
  3. แบบฟอร์มผลการติดตามแผนตามพันธกิจ ปี 62 (รอบ 12 เดือน) [แบบฟอร์มผลการติดตามแผนตามพันธกิจ ปี 62 (รอบ 12 เดือน)]
  4. แบบฟอร์มผลการติดตามแผนตามวิสัยทัศน์ (2P2I) ปี 62 (รอบ 12 เดือน) [แบบฟอร์มผลการติดตามแผนตามวิสัยทัศน์ (2P2I) ปี 62 (รอบ 12 เดือน)]
   
ด้านแผนงบประมาณ
  1. กระบวนการจัดซื้อวัสดุ สำหรับปีงบประมาณ 2562 (WP) [กระบวนการจัดซื้อวัสดุ สำหรับปีงบประมาณ 2562 (WP)]
  2. ข้อมูล Center of Excellence [ข้อมูล Center of Excellence]
  3. คำขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ [คำขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ]
  4. รายการแผนการจัดซื้อ 2562 []
  5. แบบพิมพ์บันทึกข้อมูล งบประมาณค่าครุภัณฑ์และแผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2564 []
  6. แบบฟอร์มข้อมูลความต้องการจัดซื้อวัสดุ สำหรับปีงบประมาณ 2562 (Update) [แบบฟอร์มข้อมูลความต้องการจัดซื้อวัสดุ สำหรับปีงบประมาณ 2562 (Update)]
  7. แบบฟอร์มข้อมูลความต้องการจัดซื้อวัสดุ สำหรับปีงบประมาณ 2562 (Update) []
  8. แบบฟอร์มตัวชี้วัด KPI DPL [แบบฟอร์มตัวชี้วัด KPI DPL ]
  9. แผนงบลงทุน 4 ปี [แผนงบลงทุน 4 ปี]
   
ด้านแผนอัตรากำลัง
  1. กำหนดรูปแบบการเยี่ยมหน่วยงานภาควิชา/หน่วยงาน/ ประจำปีงบประมาณ 2553 []
  2. ข้อมูลการสัมมนามาตรฐานชิ้นงาน คณะแพทยศาสตร์ []
  3. ประกาศ ก.บ.ม. 20/2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย [การจ้างที่ปรึกษา]
  4. ประกาศ ก.บ.ม.3/2555 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย []
  5. ประกาศ ก.บ.ม.4/2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูง []
  6. ลูกจ้างชั่วคราวเงินแผ่นดิน []
  7. เกณฑ์กำหนดความเชี่ยวชาญของแพทย์สายบริการ []
  8. แบบ นผ.07 แบบคำขอจ้างอาจารย์พิเศษ (ผู้เกษียณอายุราชการ) []
  9. แบบกำหนดคุณสมบัติเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ []
  10. แบบขอข้อมูลมาตรฐานชิ้นงาน []
  11. แบบขอข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ บุคลากรประจำห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2558 []
  12. แบบบันทึกกระบวนงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก []
  13. แบบบันทึกข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน 2554-2556 [แบบบันทึกข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน 2554-2556]
  14. แบบฟอร์ม ค 04 ตารางเปรียบเทียบประเภทตำแหน่งแพทย์ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น []
  15. แบบฟอร์ม ค 05 สรุปข้อมูลเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าประสบการณ์ สำหรับอาจารย์พิเศษและแพทย์ประจำคณะ []
  16. แบบฟอร์ม ผลการประเมินเบื้องต้นของลูกจ้างโครงการ [แบบฟอร์ม ผลการประเมินเบื้องต้นของลูกจ้างโครงการ]
  17. แบบฟอร์มการประเมินโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ลูกจ้างโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [แบบฟอร์มการประเมินโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ลูกจ้างโครงการฯ ]
  18. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (Proposal) [proposal]
  19. แบบฟอร์มคำขอกรอบอัตรากำลังใหม่ ปีงบประมาณ 2563 [แบบฟอร์มคำขอกรอบอัตรากำลังใหม่ ปีงบประมาณ 2563]
  20. แบบฟอร์มคำขอจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามประกาศ ก.บ.ม. 20/2552 [การจ้างที่ปรึกษา]
  21. แบบฟอร์มคำขอลูกจ้างชาวต่างประเทศและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ตามประกาศ ก.บ.ม. 3/2555 [form 2]
  22. แบบฟอร์มคำขอลูกจ้างชาวต่างประเทศและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ตามประกาศ ก.บ.ม. 3/2555 [form 1]
  23. แบบฟอร์มที่ 1 ขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ปีงบประมาณ 2558 []
  24. แบบฟอร์มที่ 2 ข้อมูลประกอบการขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ปีงบประมาณ 2558 []
  25. แบบฟอร์มเสนอการขอเปลี่ยนตำแหน่งอาจารย์พิเศษ สายบริการ ปีงบประมาณ 2560 []
  26. แบบแสดงข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 (สำหรับหน่วยการเจ้าห []
  27. แบบแสดงข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 ระดับคณะ []
  28. แบบแสดงข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 โรงพยาบาล และ ศูนย์ห []
   
ด้านข้อมูลสารสนเทศ
  1. 1_โครงการวิจัยสถาบัน (แบบ ว.ส. 1) []
  2. 2_โครงการวิจัยสถาบัน (แบบ ว.ส. 2) []
  3. 3_โครงการวิจัยสถาบัน (แบบ ว.ส. 3) []
  4. 4_โครงการวิจัยสถาบัน (แบบ ว.ส. 4) []
  5. 5_โครงการวิจัยสถาบัน (แบบ ว.ส. 5) []
  6. 6_โครงการวิจัยสถาบัน (แบบ ว.ส. 6) []
  7. 7_โครงการวิจัยสถาบัน (แบบ ว.ส. 7) []
  8. 8_โครงการวิจัยสถาบัน (แบบปกรายงานวิจัยสถาบัน) []
  9. การบริหารความเสี่ยง (เอกสารแนบ1) [ผลการดำเนินงาน 2562]
  10. การบริหารความเสี่ยง (เอกสารแนบ2) [แบบระบุ 2563]
  11. การบริหารความเสี่ยง (เอกสารแนบ3) [แผนบริหารความเสี่ยง 2563]
  12. ขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายทุนวิจัยสถาบันคณะแพทยศาสตร์ [วิจัยสถาบัน]
  13. ค 01 แบบบันทึกภาระงานสอน []
  14. ค 02 แบบรับรองการเบิกค่าตอบแทนตามภาระงาน []
  15. ค 03 - ค 04 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าผ่าตัดนอกเวลาราชการ []
  16. ตัวอย่าง_ปกรายงานวิจัยสถาบัน คณะแพทยศาสตร์ [วิจัยสถาบัน]
  17. บันทึกข้อความเพื่อขอซื้อน้ำดื่ม 1612 [บันทึกข้อความเพื่อขอซื้อน้ำดื่ม 1612]
  18. บันทึกข้อความเพื่อขอใช้น้ำดื่ม 1612 [บันทึกข้อความเพื่อขอใช้น้ำดื่ม 1612]
  19. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 97/2552 เรื่อง การเสนอขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะแพทยศาสตร์ [วิจัยสถาบัน]
  20. รายงานผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) [เอกสารแนบ 2]
  21. รายงานผลการควบคุมภายใน (แบบสอบถามการควบคุมภายใน 2562) [เอกสารแนบ 1]
  22. วิธีวิเคราะห์ FTES []
  23. เอกสารแนบ คลังเลือดกลาง [รายงานประจำปี 2562]
  24. เอกสารแนบ ภาควิชา [รายงานประจำปี 2562]
  25. เอกสารแนบ ยุทธศาสตร์และโครงการที่รับผิดชอบ [รายงานประจำปี 2562]
  26. แบบฟอร์มข้อคำถามและผลการดำเนินงาน คณะแพทย์ ปี 2556 []
  27. แบบฟอร์มตารางภาระงานอาจารย์ [แบบฟอร์มตารางภาระงานอาจารย์]
   
สถิติต่างๆ
   
โครงการพัฒนาหน่วยงาน
  1. เอกสารประกอบการทำโครงการพัฒนาหน่วยงานเพื่อบรรจุในแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 [เอกสารประกอบการทำโครงการ]
   
ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
  1. คำขอครุภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดิน/รายได้ 2558-2559 [คำของบประมาณ 58-59]
   
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอัตรากำลัง
   
 
 

Copyrights © งานนโยบายและแผน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4336-3390-95 ต่อ 63390-95
สายตรง 0-4334-8371 แฟกซ์ 0-4334-8375  E-mail : md05@kku.ac.th