หน้าหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างอัตรากำลัง สายตรงรองคณบดีฯ ถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง งานด้านธุรการ    
md.kku.ac.th  kku.ac.th  www
 
   เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน  »  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ภารกิจหลัก
   ด้านแผนพัฒนาคณะฯ
   ด้านแผนงบประมาณ
   ด้านแผนอัตรากำลัง
   ด้านข้อมูลสารสนเทศ
   สถิติต่างๆ
   โครงการพัฒนาหน่วยงาน
   ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอัตรากำลัง
   ฐานข้อมูลด้านราคากลาง
เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างอัตรากำลัง
   สายตรงรองคณบดีฯ
   ถาม-ตอบ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   งานด้านธุรการ
   คู่มือการใช้งาน
ค้นหา
 
ปฏิทิน
เข้าสู่ระบบ
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน
สถิติการเยี่ยมชม
Page generated in  seconds.

Untitled Document
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   
ด้านแผนพัฒนาคณะฯ
  1. Initiatives_สรุปข้อมูลโครงการสำคัญของฝ่ายต่างๆ []
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งอาจารย์พิเศษ (สาย ข) [ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งอาจารย์พิเศษ (สาย ข)]
  3. แบบฟอร์มติดตามแผนตามพันธกิจปี 60 (รอบ 12 เดือน) []
  4. แบบฟอร์มติดตามแผนตามวิสัยทัศน์ปี 60 (รอบ 12 เดือน) []
   
ด้านแผนงบประมาณ
  1. ข้อมูล Center of Excellence [ข้อมูล Center of Excellence]
  2. คำขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ [คำขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ]
  3. แบบพิมพ์บันทึกข้อมูล งบประมาณค่าครุภัณฑ์และแผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 25.... []
  4. แบบพิมพ์บันทึกข้อมูล รายละเอียดงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [แบบพิมพ์บันทึกข้อมูล รายละเอียดงบประมาณค่าครุภัณฑ์ 2561]
  5. แบบฟอร์มความต้องการใช้พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 []
  6. แบบฟอร์มตัวชี้วัด KPI DPL [แบบฟอร์มตัวชี้วัด KPI DPL ]
   
ด้านแผนอัตรากำลัง
  1. กำหนดรูปแบบการเยี่ยมหน่วยงานภาควิชา/หน่วยงาน/ ประจำปีงบประมาณ 2553 []
  2. ข้อมูลการสัมมนามาตรฐานชิ้นงาน คณะแพทยศาสตร์ []
  3. ประกาศ ก.บ.ม.3/2555 หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย []
  4. ลูกจ้างชั่วคราวเงินแผ่นดิน []
  5. เกณฑ์กำหนดความเชี่ยวชาญของแพทย์สายบริการ []
  6. แบบ นผ.05 [แบบคำขอจัดสรรอัตรากำลังสายสนับสนุน ]
  7. แบบ นผ.06 [แบบพิมพ์การขอรับการจัดสรรอัตรากำลังสายผู้สอน ]
  8. แบบ นผ.07 แบบคำขอจ้างอาจารย์พิเศษ (ผู้เกษียณอายุราชการ) []
  9. แบบ นผ.08 แบบคำขอจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ []
  10. แบบกำหนดคุณสมบัติเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ []
  11. แบบขอข้อมูลมาตรฐานชิ้นงาน []
  12. แบบขอข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ บุคลากรประจำห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2558 []
  13. แบบบันทึกกระบวนงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก []
  14. แบบบันทึกข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน 2554-2556 [แบบบันทึกข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน 2554-2556]
  15. แบบฟอร์ม FTE คำขออัตรากำลัง ประจำปี 2559 []
  16. แบบฟอร์ม ค 04 ตารางเปรียบเทียบประเภทตำแหน่งแพทย์ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น []
  17. แบบฟอร์ม ค 05 สรุปข้อมูลเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าประสบการณ์ สำหรับอาจารย์พิเศษและแพทย์ประจำคณะ []
  18. แบบฟอร์ม ผลการประเมินเบื้องต้นของลูกจ้างโครงการ [แบบฟอร์ม ผลการประเมินเบื้องต้นของลูกจ้างโครงการ]
  19. แบบฟอร์มการทบทวนอัตราพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2561 [แบบฟอร์มข้อมูลพนักงานราชการ]
  20. แบบฟอร์มการประเมินโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ลูกจ้างโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [แบบฟอร์มการประเมินโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ลูกจ้างโครงการฯ ]
  21. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (Proposal) [proposal]
  22. แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานสายสนับสนุน ปี 2560 []
  23. แบบฟอร์มคำขออัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 []
  24. แบบฟอร์มที่ 1 ขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ปีงบประมาณ 2558 []
  25. แบบฟอร์มที่ 2 ข้อมูลประกอบการขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ปีงบประมาณ 2558 []
  26. แบบฟอร์มเสนอการขอเปลี่ยนตำแหน่งอาจารย์พิเศษ สายบริการ ปีงบประมาณ 2560 []
  27. แบบแสดงข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 (สำหรับหน่วยการเจ้าห []
  28. แบบแสดงข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 ระดับคณะ []
  29. แบบแสดงข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 โรงพยาบาล และ ศูนย์ห []
   
ด้านข้อมูลสารสนเทศ
  1. ขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายทุนวิจัยสถาบันคณะแพทยศาสตร์ [วิจัยสถาบัน]
  2. ค 01 แบบบันทึกภาระงานสอน []
  3. ค 02 แบบรับรองการเบิกค่าตอบแทนตามภาระงาน []
  4. ค 03 - ค 04 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าผ่าตัดนอกเวลาราชการ []
  5. ตัวอย่าง_ปกรายงานวิจัยสถาบัน คณะแพทยศาสตร์ [วิจัยสถาบัน]
  6. บันทึกข้อความเพื่อขอซื้อน้ำดื่ม 1612 [บันทึกข้อความเพื่อขอซื้อน้ำดื่ม 1612]
  7. บันทึกข้อความเพื่อขอใช้น้ำดื่ม 1612 [บันทึกข้อความเพื่อขอใช้น้ำดื่ม 1612]
  8. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 97/2552 เรื่อง การเสนอขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะแพทยศาสตร์ [วิจัยสถาบัน]
  9. วิธีวิเคราะห์ FTES []
  10. แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ปี 2557 [ปย.1]
  11. แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี 2557 [ปย.2]
  12. แบบ ว.ส. 1 [วิจัยสถาบัน]
  13. แบบ ว.ส. 2 [วิจัยสถาบัน]
  14. แบบ ว.ส. 3 [วิจัยสถาบัน]
  15. แบบ ว.ส. 4 [วิจัยสถาบัน]
  16. แบบ ว.ส. 5 [วิจัยสถาบัน]
  17. แบบ ว.ส. 6 [วิจัยสถาบัน]
  18. แบบ ว.ส. 7 [วิจัยสถาบัน]
  19. แบบฟอร์มข้อคำถามและผลการดำเนินงาน คณะแพทย์ ปี 2556 []
  20. แบบฟอร์มตารางภาระงานอาจารย์ [แบบฟอร์มตารางภาระงานอาจารย์]
  21. แบบฟอร์มรายงานประจำปี กลุ่มฝ่าย []
  22. แบบฟอร์มรายงานประจำปี กลุ่มภาควิชา+คลังเลือดกลาง []
  23. แบบสอบถามการควบคุมภายใน ปี 2557 ชุดที่ 1 ด้านการบริหาร [ชุด 1]
  24. แบบสอบถามการควบคุมภายใน ปี 2557 ชุดที่ 2 ด้านการเงิน [ชุด 2]
  25. แบบสอบถามการควบคุมภายใน ปี 2557 ชุดที่ 3 ด้านการผลิต []
  26. แบบสอบถามการควบคุมภายใน ปี 2557 ชุดที่ 4 ด้านอื่นๆ []
  27. แผนบริหารความเสี่ยง 2561 [เอกสารแนบ3]
  28. แผนบริหารความเสี่ยง 2561 [เอกสารแนบ2]
  29. แผนบริหารความเสี่ยง 2561 [เอกสารแนบ1]
   
สถิติต่างๆ
   
โครงการพัฒนาหน่วยงาน
  1. เอกสารประกอบการทำโครงการพัฒนาหน่วยงานเพื่อบรรจุในแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 [เอกสารประกอบการทำโครงการ]
   
ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
  1. คำขอครุภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดิน/รายได้ 2558-2559 [คำของบประมาณ 58-59]
   
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอัตรากำลัง
   
 
 

Copyrights © งานนโยบายและแผน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4336-3390-95 ต่อ 63390-95
สายตรง 0-4334-8371 แฟกซ์ 0-4334-8375  E-mail : md05@kku.ac.th