หน้าหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างอัตรากำลัง สายตรงรองคณบดีฯ ถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง งานด้านธุรการ    
md.kku.ac.th  kku.ac.th  www
 
   เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน  »  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ภารกิจหลัก
   ด้านแผนพัฒนาคณะฯ
   ด้านแผนงบประมาณ
   ด้านแผนอัตรากำลัง
   ด้านข้อมูลสารสนเทศ
   สถิติต่างๆ
   โครงการพัฒนาหน่วยงาน
   ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอัตรากำลัง
   ฐานข้อมูลด้านราคากลาง
เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างอัตรากำลัง
   สายตรงรองคณบดีฯ
   ถาม-ตอบ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   งานด้านธุรการ
   คู่มือการใช้งาน
ค้นหา
 
ปฏิทิน
เข้าสู่ระบบ
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน
สถิติการเยี่ยมชม
Page generated in  seconds.

Untitled Document
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   
ด้านแผนพัฒนาคณะฯ
  1. Initiatives_สรุปข้อมูลโครงการสำคัญของฝ่ายต่างๆ []
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งอาจารย์พิเศษ (สาย ข) [ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งอาจารย์พิเศษ (สาย ข)]
  3. รายงานข้อมูลรายไตรมาส คณะแพทย์ ปี 2561 [รายงานข้อมูลรายไตรมาส คณะแพทย์ ปี 2561]
  4. แบบฟอร์มติดตามแผนตามพันธกืจ ปี 2561 [แบบฟอร์มติดตามแผนตามพันธกืจ ปี 2561]
  5. แบบฟอร์มติดตามแผนตามวิสัยทัศน์ (2P2I) ปี 2561 [แบบฟอร์มติดตามแผนตามวิสัยทัศน์ (2P2I) ปี 2561]
   
ด้านแผนงบประมาณ
  1. กระบวนการจัดซื้อวัสดุ สำหรับปีงบประมาณ 2562 (WP) [กระบวนการจัดซื้อวัสดุ สำหรับปีงบประมาณ 2562 (WP)]
  2. ข้อมูล Center of Excellence [ข้อมูล Center of Excellence]
  3. คำขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ [คำขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ]
  4. รายการแผนการจัดซื้อ 2562 []
  5. แบบพิมพ์บันทึกข้อมูล งบประมาณค่าครุภัณฑ์และแผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 25.... []
  6. แบบพิมพ์บันทึกข้อมูล รายละเอียดงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [แบบพิมพ์บันทึกข้อมูล รายละเอียดงบประมาณค่าครุภัณฑ์ 2561]
  7. แบบฟอร์มข้อมูลความต้องการจัดซื้อวัสดุ สำหรับปีงบประมาณ 2562 (Update) [แบบฟอร์มข้อมูลความต้องการจัดซื้อวัสดุ สำหรับปีงบประมาณ 2562 (Update)]
  8. แบบฟอร์มความต้องการใช้พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 []
  9. แบบฟอร์มตัวชี้วัด KPI DPL [แบบฟอร์มตัวชี้วัด KPI DPL ]
   
ด้านแผนอัตรากำลัง
  1. กำหนดรูปแบบการเยี่ยมหน่วยงานภาควิชา/หน่วยงาน/ ประจำปีงบประมาณ 2553 []
  2. ข้อมูลการสัมมนามาตรฐานชิ้นงาน คณะแพทยศาสตร์ []
  3. ประกาศ ก.บ.ม.3/2555 หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย []
  4. ลูกจ้างชั่วคราวเงินแผ่นดิน []
  5. เกณฑ์กำหนดความเชี่ยวชาญของแพทย์สายบริการ []
  6. แบบ นผ.07 แบบคำขอจ้างอาจารย์พิเศษ (ผู้เกษียณอายุราชการ) []
  7. แบบ นผ.08 แบบคำขอจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ []
  8. แบบกำหนดคุณสมบัติเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ []
  9. แบบขอข้อมูลมาตรฐานชิ้นงาน []
  10. แบบขอข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ บุคลากรประจำห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2558 []
  11. แบบบันทึกกระบวนงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก []
  12. แบบบันทึกข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน 2554-2556 [แบบบันทึกข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน 2554-2556]
  13. แบบฟอร์ม ค 04 ตารางเปรียบเทียบประเภทตำแหน่งแพทย์ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น []
  14. แบบฟอร์ม ค 05 สรุปข้อมูลเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าประสบการณ์ สำหรับอาจารย์พิเศษและแพทย์ประจำคณะ []
  15. แบบฟอร์ม ผลการประเมินเบื้องต้นของลูกจ้างโครงการ [แบบฟอร์ม ผลการประเมินเบื้องต้นของลูกจ้างโครงการ]
  16. แบบฟอร์มการประเมินโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ลูกจ้างโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [แบบฟอร์มการประเมินโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ลูกจ้างโครงการฯ ]
  17. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (Proposal) [proposal]
  18. แบบฟอร์มคำขออนุมัติกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 []
  19. แบบฟอร์มที่ 1 ขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ปีงบประมาณ 2558 []
  20. แบบฟอร์มที่ 2 ข้อมูลประกอบการขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ปีงบประมาณ 2558 []
  21. แบบฟอร์มเสนอการขอเปลี่ยนตำแหน่งอาจารย์พิเศษ สายบริการ ปีงบประมาณ 2560 []
  22. แบบแสดงข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 (สำหรับหน่วยการเจ้าห []
  23. แบบแสดงข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 ระดับคณะ []
  24. แบบแสดงข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 โรงพยาบาล และ ศูนย์ห []
   
ด้านข้อมูลสารสนเทศ
  1. การบริหารความเสี่ยง 62 (เอกสารแนบ1) ผลการดำเนินงาน []
  2. การบริหารความเสี่ยง 62 (เอกสารแนบ2) แบบระบุ []
  3. การบริหารความเสี่ยง 62 (เอกสารแนบ3) แผน []
  4. ขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายทุนวิจัยสถาบันคณะแพทยศาสตร์ [วิจัยสถาบัน]
  5. ค 01 แบบบันทึกภาระงานสอน []
  6. ค 02 แบบรับรองการเบิกค่าตอบแทนตามภาระงาน []
  7. ค 03 - ค 04 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าผ่าตัดนอกเวลาราชการ []
  8. ตัวอย่าง_ปกรายงานวิจัยสถาบัน คณะแพทยศาสตร์ [วิจัยสถาบัน]
  9. บันทึกข้อความเพื่อขอซื้อน้ำดื่ม 1612 [บันทึกข้อความเพื่อขอซื้อน้ำดื่ม 1612]
  10. บันทึกข้อความเพื่อขอใช้น้ำดื่ม 1612 [บันทึกข้อความเพื่อขอใช้น้ำดื่ม 1612]
  11. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 97/2552 เรื่อง การเสนอขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะแพทยศาสตร์ [วิจัยสถาบัน]
  12. วิธีวิเคราะห์ FTES []
  13. เอกสารแนบคลังเลือดกลาง [รายงานประจำปี 2561]
  14. เอกสารแนบภาควิชา [รายงานประจำปี 2561]
  15. เอกสารแนบยุทธศาสตร์และโครงการที่รับผิดชอบ [รายงานประจำปี 2561]
  16. แบบ ว.ส. 1 [วิจัยสถาบัน]
  17. แบบ ว.ส. 2 [วิจัยสถาบัน]
  18. แบบ ว.ส. 3 [วิจัยสถาบัน]
  19. แบบ ว.ส. 4 [วิจัยสถาบัน]
  20. แบบ ว.ส. 5 [วิจัยสถาบัน]
  21. แบบ ว.ส. 6 [วิจัยสถาบัน]
  22. แบบ ว.ส. 7 [วิจัยสถาบัน]
  23. แบบฟอร์มข้อคำถามและผลการดำเนินงาน คณะแพทย์ ปี 2556 []
  24. แบบฟอร์มตารางภาระงานอาจารย์ [แบบฟอร์มตารางภาระงานอาจารย์]
  25. แบบสอบถามการควบคุมภายใน ประจำปี 2560 [แบบสอบถามการควบคุมภายใน ประจำปี 2560 ]
   
สถิติต่างๆ
   
โครงการพัฒนาหน่วยงาน
  1. เอกสารประกอบการทำโครงการพัฒนาหน่วยงานเพื่อบรรจุในแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 [เอกสารประกอบการทำโครงการ]
   
ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
  1. คำขอครุภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดิน/รายได้ 2558-2559 [คำของบประมาณ 58-59]
   
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอัตรากำลัง
   
 
 

Copyrights © งานนโยบายและแผน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4336-3390-95 ต่อ 63390-95
สายตรง 0-4334-8371 แฟกซ์ 0-4334-8375  E-mail : md05@kku.ac.th