หน้าหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างอัตรากำลัง สายตรงรองคณบดีฯ ถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง งานด้านธุรการ    
md.kku.ac.th  kku.ac.th  www
 
   เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน  »  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก
ภารกิจหลัก
   ด้านแผนพัฒนาคณะฯ
   ด้านแผนงบประมาณ
   ด้านแผนอัตรากำลัง
   ด้านข้อมูลสารสนเทศ
   สถิติต่างๆ
   โครงการพัฒนาหน่วยงาน
   ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอัตรากำลัง
   ฐานข้อมูลด้านราคากลาง
เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างอัตรากำลัง
   สายตรงรองคณบดีฯ
   ถาม-ตอบ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   งานด้านธุรการ
   คู่มือการใช้งาน
ค้นหา
 
ปฏิทิน
เข้าสู่ระบบ
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน
สถิติการเยี่ยมชม
Page generated in  seconds.

Untitled Document
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก
   
  วิสัยทัศน์  
  เป็นแหล่งรวมข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ การติดตามประเมินผล การวิจัยสถาบัน สารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     
  พันธกิจ  
  1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างมีส่วนร่วม 2. วิเคราะห์และจัดทำนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ งบประมาณและอัตรากำลัง เพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและจัดทำสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและบริหารจัดการของผู้บริหาร 4. ติดตามประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ งบประมาณ อัตรากำลัง 5. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการวิจัยสถาบันและการวิเคราะห์ต้นทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรงานนโยบายและแผนในด้านวิชาชีพและวิชาการ  
     
  เป้าหมายหลัก  
  1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. วิเคราะห์และจัดทำนโยบาย / แผนปฏิบัติราชการ / งบประมาณและอัตรากำลังคณะแพทยศาสตร์ 3. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำคลังข้อมูลและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4. รายงานติดตามประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสถาบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6. บุคลากรที่มีศักยภาพสูงสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ หลักปฏิบัติในการทำงานเป็นทีมของงานนโยบายและแผน 1. ถือว่าทุกคนมีความสำคัญเท่ากันหมด 2. เคารพในสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น 3. อย่าพยายามเอาเปรียบกัน 4. รู้จักประนีประนอม และให้อภัยกัน 5. ถือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นของธรรมดา เพราะถ้าไม่มีปัญหาก็จะไม่มีความก้าวหน้า 6. เมื่อมีอะไรที่ไม่พอใจ อย่าเก็บไว้หรือนำไปพูดลับหลัง แต่ให้นำมาพูดกันให้เข้าใจ 7. รู้จักแบ่งงานและประสานงานกัน 8. ให้ทุกคนมีอิสระในการทำงานพอสมควร 9. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 10. ยอมรับผิดเมื่อทำผิด 11. เมื่อมีการขัดแย้งกันในกลุ่ม ให้ถือว่าเป็นการมองปัญหาคนละด้าน  
 
Copyrights © งานนโยบายและแผน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4336-3390-95 ต่อ 63390-95
สายตรง 0-4334-8371 แฟกซ์ 0-4334-8375  E-mail : md05@kku.ac.th