หน้าหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างอัตรากำลัง สายตรงรองคณบดีฯ ถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง งานด้านธุรการ    
md.kku.ac.th  kku.ac.th  www
 
   หน้าหลัก
ภารกิจหลัก
   ด้านแผนพัฒนาคณะฯ
   ด้านแผนงบประมาณ
   ด้านแผนอัตรากำลัง
   ด้านข้อมูลสารสนเทศ
   สถิติต่างๆ
   โครงการพัฒนาหน่วยงาน
   ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอัตรากำลัง
   ฐานข้อมูลด้านราคากลาง
เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างอัตรากำลัง
   สายตรงรองคณบดีฯ
   ถาม-ตอบ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   งานด้านธุรการ
   คู่มือการใช้งาน
ค้นหา
 
ปฏิทิน
เข้าสู่ระบบ
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน
สถิติการเยี่ยมชม
Page generated in  seconds.

Untitled Document


รายงานประจำปี 2562
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เปิดในรูปแบบ eBook || ดาวน์โหลด PDF
 
การบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2563
และผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2562
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เปิดในรูปแบบ eBook || ดาวน์โหลด PDF
 
แผนปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปี พ.ศ.2563


ดาวน์โหลด PDF
 
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เปิดในรูปแบบ eBook || ดาวน์โหลด PDF
 
แผนยุทธศาตร์การบริหาร
คณะแพทยศาสตรตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2561-2564


เปิดในรูปแบบ eBook || ดาวน์โหลด PDF
 
 
สารจากรองคณบดี
   
 
เกณฑ์การกำหนดเป็นหอผู้ป่วยระยะวิกฤต และกึ่งวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

 
การวิเคราะห์ค่า FTES ประจำปีการศึกษาที่ 2556
 

 
แนวทางการจัดสรรอัตราเจ้าหน้าที่กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ
 

 
แนวทางการจัดสรรอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน/รายได้ ตำแหน่งแพทย์(ใช้ทุน)
 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งอาจารย์พิเศษ (สาย ข)
 

 
 
สาระน่ารู้ / ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570
 

 
ข้อมูลความต้องการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
 

 
แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรงบค่าวัสดุงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563
 

 

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 จากข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
1
 
 

Copyrights © งานนโยบายและแผน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4336-3390-95 ต่อ 63390-95
สายตรง 0-4334-8371 แฟกซ์ 0-4334-8375  E-mail : md05@kku.ac.th